Doelstellingen

De schuldeiserscoalitie werkt via vijf sporen toe naar 2020.

1. Manifest ondertekenen en naleven

Het doel is om zoveel mogelijk primaire schuldeisers het manifest te laten ondertekenen en te verbinden aan het programma. Hoe meer schuldeisers met elkaar verbonden zijn in de coalitie; hoe groter de slagingskans om een klant met betalingsproblemen echt te kunnen helpen door samenwerking.
Bedrijven die het manifest ondertekenen nemen de verantwoordelijkheid om de punten in het manifest na te leven. Zij nemen maatregelen om de 10 regels in te voeren en uit te voeren. Dit wordt periodiek getoetst met een onder andere een voortgangsmeting.

2. Communicatie naar klanten

Het doel is om klanten eenduidige en begrijpelijke communicatie over betalen te bieden. Er worden communicatiemiddelen ontwikkeld om gezond betaalgedrag te stimuleren. Denk aan voor- en bijsluiters, infographics, animaties, een lexicon van te vermijden moeilijke begrippen, etc. In dit kader werkt de coalitie samen met Stichting Lezen en Schrijven om klantcommunicatie te toetsen.

3. Samenwerken met schuldhulpverlening

Het doel is om de kwaliteit en de impact van schuldhulp te verbeteren. Het gaat hier om klanten goed doorverwijzen naar hulpverlenende instanties, maar ook om een goede relatie met schuldhulpverlening te onderhouden en behulpzaam te zijn bij betalingsafspraken.

4. Gezamenlijke betalingsregelingen

Het doel is om klanten uit de schulden te helpen door als coalitie samen te werken aan een regeling. De ambitie is om een platform in te richten, waarin klanten een betalingsregeling kunnen aanvragen bij één of meer van de coalitieleden.

5. Agenderen rol overheid

Het doel is om onwenselijke en/of ontbrekende wetgeving bij schulden te agenderen en om landelijke en gemeentelijke overheden te stimuleren om beleid te voeren dat een gezond betaalgedrag bij klanten bevordert en niet belemmert.

"Samen kunnen we de probleemschulden echt oplossen. Laten we het gewoon doen."

Manuel van der Hoek, Manager debiteurenbeheer CZ